OCENA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW

plik foto id: 140001137

Kto będzie oceniał złożone wnioski?

Wnioski oceniane są przez wydziały merytoryczne według określonych kryteriów. Ostateczną decyzję o realizacji zadania podejmuje Prezydent Miasta Opola.

Jakie kryteria będą brane pod uwagę w trakcie oceny?

  • Ocena formalna

    • inicjatywa lokalna mieści się w zakresie określonym w art. 19 b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.);
    • koszt wnioskowanej inicjatywy lokalnej nie przekracza kwoty określonej w zarządzeniu, o którym mowa w § 2 ust. 2 uchwały nr VI/111/19 RADY MIASTA OPOLA z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
    • inicjatywa lokalna będzie realizowana w Opolu

  • Ocena merytoryczna

    Obejmuje Kryteria oceny wniosku o inicjatywę lokalną realizowaną w Opolu. Stanowią one załącznik do uchwały nr VI/111/19 RADY MIASTA OPOLA z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Prezydent dokonuje wyboru wniosków do realizacji według przyznanej punktacji i w ramach możliwości finansowych Miasta.