plik foto id: 1400168096

DO ZAKOŃCZENIA SKŁADANIA PROJEKTÓW NA 2025 ROK POZOSTAŁO

Inicjatywa Lokalna w Mieście Opolu

Chcesz mieć wpływ na swoje najbliższe otoczenie? Chcesz wziąć sprawy w swoje ręce i wspólnie ze znajomymi i sąsiadami ze swojej dzielnicy zrobić coś dla otoczenia, w którym mieszkacie? Inicjatywa lokalna jest dla Ciebie!

Masz szerokie pole do popisu, bo inicjatywa lokalna może dotyczyć:

 • budowy, rozbudowy lub remontu dróg, kanalizacji i sieci wodociągowej, stanowiących własność jednostek miasta Opola, a także budynków oraz obiektów małej architektury
 • działalności charytatywnej
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • promocji i organizacji wolontariatu
 • edukacji, oświaty i wychowania
 • działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki
 • ochrony przyrody, w tym zieleni
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego
 • rewitalizacji

Wniosek możesz złożyć w każdej chwili od 1 stycznia do 15 września. Jak to zrobić?

Złóż wniosek w którym wskażesz:     

 • Celowość inicjatywy lokalnej
 • Formę udziału mieszkańców w realizacji inicjatywy lokalnej
 • Liczbę mieszkańców uczestniczących w realizacji inicjatywy lokalnej oraz utrzymaniu jej efektów
 • projekt harmonogramu realizacji inicjatywy lokalnej
 • Liczbę osób popierających inicjatywę lokalną
 • Dostępność i trwałość rezultatów inicjatywy lokalnej
 • Opinię rady dzielnicy, na terenie której będzie realizowana inicjatywa lokalna.

Wartość jednego wniosku nie może przekroczyć 10 tys. zł, a wsparcie Miasta w realizację inicjatywy lokalnej może polegać na:

 • wsparciu rzeczowym, w szczególności poprzez użyczenie sprzętu i narzędzi lub innych rzeczy niezbędnych do realizacji inicjatywy lokalnej;
 • wsparciu organizacyjnym, w szczególności poprzez promocję inicjatywy lokalnej, pomoc w organizacji procesu realizacji inicjatywy lokalnej;
 • wsparciu finansowym, poprzez bezpośrednie wydatkowanie środków z budżetu Miasta na realizację inicjatywy lokalnej.

Dzięki Inicjatywie Lokalnej mieszkańcy mają jeszcze więcej możliwości i pieniędzy na realizację swoich pomysłów ponieważ dedykowana pula środków na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej nie pomniejsza kwoty przeznaczonej na Budżet Obywatelski.

Wnioski złożone w danym roku będą realizowane w roku następnym.

10 000 zł na każdą inicjatywę

plik foto id: 1400385525

Składanie wniosków

od 1 stycznia do 15 września