ZGŁASZANIE ZADAŃ

plik foto id: 140001449

Co to jest Inicjatywa Lokalna?

Inicjatywa lokalna to forma współpracy mieszkańców miasta i jego władz. Jej istotą jest czynny udział w realizację zgłoszonego zadania oraz zaangażowanie grupy osób polegające w szczególności na pracy społecznej. Może być także uzupełnione wkładem rzeczowym lub finansowym.

Inicjatywa Lokalna realizowana jest w roku następującym po roku, w którym został złożony wniosek. Termin składania wniosków na zadania, które będą realizowane w następnym roku to: 01 stycznia - 15 września drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy elektronicznej http://inicjatywa.opole.pl lub w formie papierowej.

Jakie zadania mogą być zgłaszane w ramach Inicjatywy Lokalnej?

Takie które dotyczą:

 • budowy, rozbudowy lub remontu dróg, kanalizacji i sieci wodociągowej, stanowiących własność jednostek miasta Opola, a także budynków oraz obiektów małej architektury
 • działalności charytatywnej
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • promocji i organizacji wolontariatu
 • edukacji, oświaty i wychowania
 • działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki
 • ochrony przyrody, w tym zieleni
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego
 • rewitalizacji

Pełny katalog zadań znajdziesz w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ile pieniędzy przewidziano na realizację Inicjatywy Lokalnej?

Wysokość środków na jedną inicjatywę lokalną w danym roku ustala Prezydent w drodze zarządzenia. Na kolejny rok kwota ta wynosi do 10 000 zł.

Kto może złożyć wniosek o realizację zadania w ramach Inicjatywy Lokalnej?

Wniosek może złożyć każdy pełnoletni mieszkaniec Opola. Wniosków nie mogą składać instytucje, ani organizacje pozarządowe.

Jakie dokumenty należy przygotować?

Złóż wniosek elektronicznie bez wychodzenia z domu lub przygotuj wniosek w formie papierowej i dostarcz go do Urzędu Miasta Opola. Możesz skorzystać z pomocniczego formularza wniosku dzięki któremu Twój wniosek będzie zawierał komplet informacji.

Przygotowując wniosek samodzielnie, pamiętaj by wskazać w nim:

 • celowość inicjatywy lokalnej
 • formę udziału mieszkańców w realizacji inicjatywy lokalnej
 • liczbę mieszkańców uczestniczących w realizacji inicjatywy lokalnej oraz utrzymaniu jej efektów
 • projekt harmonogramu realizacji inicjatywy lokalnej
 • liczbę osób popierających inicjatywę lokalną
 • dostępność i trwałość rezultatów inicjatywy lokalnej
 • opinię rady dzielnicy, na terenie której będzie realizowana inicjatywa lokalna.

Wartość jednego wniosku nie może przekroczyć 10 000 zł.

Jakie dane będę musiał/a podać podczas logowania do systemu?

Na etapie składania wniosku:

 • Imię, nazwisko
 • PESEL
 • nr telefonu
 • adres e-mail.

Ile wniosków może złożyć jedna osoba?

Jedna osoba może złożyć dowolną liczbę wniosków. Każdy wniosek musi dotyczyć innego zadania.

Ile muszę zebrać głosów poparcia, aby zgłosić zadanie?

Nie ma ustalonej minimalnej liczby osób popierających wniosek. Tym nie mniej, im więcej mieszkańców Opola poprze zgłoszone przez Ciebie zadanie, tym lepiej. Jednym z kryteriów oceny wniosku jest liczba osób popierających inicjatywę lokalną.

Czy obcokrajowiec może złożyć zadanie w ramach Inicjatywy Lokalnej?

Tak, jeśli tylko jest mieszkańcem Opola i posiada nr PESEL.

Czy osoba niezameldowana w Opolu może złożyć zadanie?

Tak. Należy jednak pamiętać, że taka osoba musi mieszkać w Opolu, co oświadcza w składanym wniosku, podając jednocześnie adres zamieszkania.

Czy osoba niepełnoletnia może złożyć zadanie w ramach Inicjatywy Lokalnej?

Tak, ale w przypadku osób w wieku do 18. roku życia potrzebna jest zgoda opiekuna prawnego.

Zgłosiłem zadanie elektronicznie i co dalej?

Po zgłoszeniu zadania na Platformie elektronicznej pod adresem www.inicjatywa.opole.pl Wnioskodawca otrzyma na podany adres e-mail potwierdzenie złożenia wniosku wraz z linkiem do swojego zadania, z jego treścią i liczbą zapisanych załączników. Po zakończonej weryfikacji wniosków Wnioskodawca otrzyma informację zwrotną o jej wynikach.