KOSZT I WERYFIKACJA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW

plik foto id: 140001399

Czy trzeba przygotowywać kosztorys?

Nie, ale za jego stworzenie są przyznawane dodatkowe punkty, które mają wpływ na skierowanie zadania do realizacji. Dla zadań inwestycyjnych pomocny będzie cennik miejski. Należy również wypisać elementy składowe zadania, w celu ułatwienia oceny finansowej dokonywanej przez wydziały merytoryczne.

Czy w trakcie weryfikacji będą urealniane/korygowane koszty zaproponowane przez mieszkańców?

Tak. Wydziały merytoryczne w trakcie oceny zadania sprawdzą szacunkowy koszt pod względem jego adekwatności do charakteru zgłoszonego zadania. Informacja o kosztach zostanie przekazana Wnioskodawcy.

Dlaczego propozycje zgłaszane przez mieszkańców muszą być weryfikowane przez urzędników, a nie mieszkańców?

Urzędnicy weryfikują propozycje zadań pod kątem formalnym, merytorycznym oraz finansowym. Sprawdzą czy zadanie jest możliwe do realizacji w ciągu jednego roku, czy jest zaplanowane na terenach należących do gminy, a jeśli nie, to czy zawarte umowy pozwalają na jego realizację.

Zadanie musi być zgodne z prawem, realizować zasadę gospodarności, celowości, jak i być zgodne z założeniami przyjętymi w strategii rozwoju Miasta Opola. Sprawdzane jest też czy podobne zadanie nie jest już realizowane lub przygotowywane do realizacji. Urzędnicy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie pozwalające ocenić realność i celowość zadania.

Czy zadanie zgłoszone w ramach Inicjatywy Lokalnej musi być zrealizowane w ciągu jednego roku?

Tak, jednak w sytuacjach szczególnych Prezydent może wyrazić zgodę na wydłużenie realizacji zadania poza rok budżetowy, w którym zostało ono złożone, pod warunkiem jednak wpisania danego zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej;