Inicjatywa Lokalna w Mieście Opolu

plik foto id: 1400168118

Inicjatywa lokalna jest formą współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej. To nic innego jak partnerstwo miasta z jego mieszkańcami, by wspólnie zrealizować ciekawy pomysł. Oddając to narzędzie w ręce mieszkańców, towarzyszy nam przekonanie, że przygotowane założenia oraz materiały pomocnicze pozwolą lepiej rozwinąć potencjał jaki drzemie w tej formie aktywności obywatelskiej mieszkańców.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski w ramach inicjatywy lokalnej można złożyć:

 • Elektronicznie - za pośrednictwem dedykowanej platformy elektronicznej, znajdującej się na stronie inicjatywa.opole.pl;
 • Papierowo - wysyłając pocztą lub osobiście w siedzibie Centrum Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Opola, ul. Damrota 1, 45-064 Opole.

W załączeniu formularz pomocniczy wniosku.

O czym należy pamiętać?

 • W ramach inicjatywy lokalnej można zgłaszać zadania, których szacunkowy koszt nie przekracza 10.000 zł.
 • Realizacja zadania odbywa się w roku następnym po roku złożenia wniosku.
 • Termin składania wniosków: od 1 stycznia do 15 września każdego roku.
 • Wkład mieszkańców (jako wnioskodawców) może polegać na pracy społecznej, na świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych.
 • Urząd nie przekazuje mieszkańcom dotacji na inicjatywę lokalną.
 • Urząd wspiera realizację zadania w sposób organizacyjny lub rzeczowy, w tym również poprzez np. zakup usług lub materiałów niezbędnych do realizacji inicjatywy lokalnej. Trzeba jednocześnie pamiętać, że realizacja inicjatywy lokalnej musi być zgodna z innymi przepisami prawa – w tym z prawem zamówień publicznych.
 • Mieszkańcy mogą otrzymać od Urzędu na czas trwania umowy rzeczy konieczne do wykonania inicjatywy lokalnej.
 • Mieszkańcy nie mogą czerpać zysku z realizacji inicjatywy.

W ramach jakich obszarów można zgłaszać inicjatywę lokalną?

 • Działalność wspomagająca rozwój wspólnot lokalnych, obejmująca w szczególności budowę, rozbudowę, remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego;
 • Działalność charytatywna;
 • Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 • Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • Promocja i organizacja wolontariatu;
 • Edukacja, oświata, wychowanie;
 • Działalność w sferze kultury fizycznej i turystyki;
 • Ochrona przyrody, w tym zieleni miejskiej;
 • Porządek i bezpieczeństwo publiczne;
 • Rewitalizacja.